KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dorukmak Mak. İnş. Nak. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirkete ait web sitemizi ziyaret etmeniz sonucunda elde edilen kimlik, iletişim bilgileriniz İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep/Şikayetlerin Takibi
• Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Mal hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz ,yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak şartı ile gerçek kişiler veya firmalar ve talep edilmesi halinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

4. İlgili Kişinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru
İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirket’e başvurabilir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.dorukmak.com adresindeki formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir. Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru
İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirket’e başvurabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.dorukmak.com.tr  adresindeki formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.

Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgi

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla

Camikebir Mahallesi 659. Bulvarı Anıtpark İş Merkezi No 2/203

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde elektronik posta adresi kullanmak suretiyle

info@dorukmak.com.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

slot gacor